fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Traject aanmelding en toelating

Aanmelding en toelating

Leerlingen met een verstandelijke beperking hebben een ‘cluster 3 toelaatbaarheidsverklaring’ nodig voor plaatsing in het Speciaal (Voortgezet) Onderwijs. (zie schoolgids hoofdstuk - veranderingen in: Onderwijs en Zorg en Werk)
Deze toelaatbaarheidsverklaring wordt voor één of meer jaren afgegeven door het samenwerkingsverband in uw regio.
Na het verstrijken van deze periode moet bij het samenwerkingsverband een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd. Als leerlingen op 1 oktober van het nieuwe schooljaar 12 jaar zijn, worden ze uitgeschreven uit het Speciaal Onderwijs.
Er moet dan een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs in de betreffende regio worden aangevraagd. 
De intern begeleider verzorgt in samenwerking met de ouders en de psycholoog de aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring.
Als u vragen heeft over de procedure kunt u met onze school contact opnemen. Wij geven u dan vrijblijvend alle informatie.

Toelating 

De uiteindelijke instroom van de leerling wordt dan bepaald door de beschikbare fysieke ruimte in de groep en het instroommoment.
We hebben een maximaal leerlingaantal voor de groepen vastgesteld.
Voor de aanvangsgroepen is dit maximum 12 leerlingen, voor de overige groepen gaan we uit van maximaal 14 leerlingen per groep.
Als dit aantal bereikt is, komen leerlingen op een wachtlijst.

 

Bij plaatsingsproblematiek als gevolg van gebrek aan fysieke ruimte hanteren wij de volgende voorrangsregels.

  1. Leerlingen afkomstig van andere zml scholen als gevolg van verhuizing.
  2. Overige leerlingen met een TLV.

 We gaan uit van vaste instroommomenten. 

Vaste instroommomenten zijn:

  • Bij aanvang van het nieuwe schooljaar (augustus / september)
  • Na de herfstvakantie
  • Na de kerstvakantie
  • Na de voorjaarsvakantie
  • Na de meivakantie

Wij kunnen leerlingen weigeren op de navolgende gronden:

  • De school kan niet de vereiste ondersteuning voor de leerling bieden. Wij kunnen geen passend aanbod leveren aan leerlingen, die een auti structuur groep nodig hebben om goed te functioneren. Ook 1 op 1 begeleiding kunnen wij niet bieden.
  • De leerling is op grond van zijn gedrag een bedreiging voor veiligheid van andere leerlingen. Als aannemelijk is dat een toelating zal leiden tot disfunctioneren van de leerkracht of de groep, zal de leerling niet worden toegelaten. Het bestuur beroept zich dan op ‘handelingsverlegenheid’. Indien de directie ernstig twijfelt, kan een leerling gedurende een van tevoren bepaalde periode deelnemen aan de lessen, zonder ingeschreven te worden. Pas als gebleken is dat de school een adequaat onderwijsaanbod voor de leerling heeft, zal de leerling ingeschreven kunnen worden. Hiervoor geldt de geldende procedure van Christelijke Scholengroep De Waard. De directie, eventueel in overleg met leden van de begeleidingscommissie, beoordeelt de toelating tot de Ark. Uiteindelijk is het bevoegd gezag (bestuur CSG De Waard) verantwoordelijk voor de toelating van de leerlingen.
  • De ouders onderschrijven het visiedocument van de school niet.