fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

MR Algemeen

De medezeggenschapsraad


Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen, ook op de school van uw kind. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Bijvoorbeeld over de keuze van een methode. Maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel, zoals het lesrooster en huisvesting.

Iedere school heeft een schoolleiding, die belast is met de dagelijkse leiding op school en eindverantwoordelijk is voor de beslissingen die worden genomen.

Elk belangrijk besluit dat de schoolleiding wil nemen, moet worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad (MR). Op haar beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft, kenbaar maken aan de schoolleiding, of daar nu wel of niet om wordt gevraagd. Er wordt gestreefd naar een transparante manier van leidinggeven.
De Medezeggenschapsraad praat niet alleen mee, maar heeft instemmings- en adviesrecht. Dit houdt in dat de MR de schoolleiding adviseert en/of, na overleg, instemming verleent of onthoudt aan voorstellen van de schoolleiding. Om die reden woont de directeur van de school, zoveel mogelijk de MR-vergaderingen bij: hij kan de onderhavige zaken zelf het best voorleggen en toelichten.

Eén keer per jaar brengt de MR schriftelijk verslag uit van alles wat zij heeft gedaan. De raad zorgt ervoor dat iedereen daarvan kennis kan nemen via de website. De notulen van de vergaderingen kunnen altijd op school ingezien worden.
De MR bestaat uit zowel leerkrachten als ouders en deze vertegenwoordigen de andere leerkrachten en ouders. Dit betekent voor u dat u de MR kunt benaderen met vragen en opmerkingen.