fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbetrokkenheid 3.0

OUDERBETROKKENHEID

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de betrokkenheid van ouders op het onderwijs van hun kind een positief effect heeft op de werkhouding, de resultaten en het welbevinden van hun kind.  Daarom is het belangrijk dat ouders bij hun kind navragen hoe hun dag is geweest, zicht hebben op welk huiswerk gemaakt moet worden en ze daarbij ondersteunen. Doorslaggevend is of een kind ervaart dat ouders en school op één lijn zitten. Wij willen investeren in de relatie met de ouders en een partnerschap versterken, zodat school en ouders vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de ontwikkeling van het kind. De leerkrachten als onderwijsprofessionals en de ouders als ervaringsdeskundigen (ouderbetrokkenheid 3.0). 

We willen de ouderbetrokkenheid de komende jaren vergroten, door meer gebruik te maken van de website en de communicatie app.  

We gaan hierbij uit van de 10 criteria van Ouderbetrokkenheid 3.0 

Een ouderbetrokkenheid 3.0 school voldoet aan de onderstaande criteria.

 1. De school heeft met ouders een heldere visie op samenwerking geformuleerd. Uit alle informatie van de school aan ouders blijkt hoe belangrijk de school het samenwerken met ouders vindt. Ook in het gedrag van de medewerkers van de school is de visie op ouderbetrokkenheid zichtbaar.

 2. De school laat zien dat lerarenleerlingen en ouders actief betrokken worden bij het schoolbeleid. Bijvoorbeeld door middel van panelgesprekken met ouders, een leerlingenraad, een brainstorm tussen leraren, leerlingen en hun ouders over een bepaald beleidsthema, enzovoort. Leraren, leerlingen en ouders weten wat er met hun inbreng gebeurt. 

 3. Op school is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn op school. 

 4. Ouders en leraren werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school

 5. Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd. Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng. Leerlingen zijn zoveel mogelijk bij alle gesprekken aanwezig. De plaatsen waar gesprekken worden gevoerd zijn voor iedereen comfortabel en gelijkwaardig en er is voldoende tijd voor alle deelnemers. 

 6. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar. Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken zowel binnen als buiten de school. Voor leraren, leerlingen en ouders die buiten de groep dreigen te vallen voelt iedereen zich verantwoordelijk. 

 7. Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders. Ouders worden uitgenodigd informatie toe te voegen. 

 8. De school laat zien open te staan voor verbetersuggesties en gaat op een transparante manier om met klachten. Iedereen kan zien welke (officieel) gemelde klachten er zijn en wat er met deze klachten gebeurt. Natuurlijk worden privacy regels hierbij in acht genomen. 

 9. De opkomst bij verplichte bijeenkomsten met ouders en leraren (en leerlingen) is > 80%. De mate van verantwoordelijkheid, betrokkenheid en samenwerking komt onder meer tot uiting in dit criterium. 

 10. Wetten en schoolregels worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door iedereen nageleefd (zoals leerplicht, ouderbijdrage, omgangsregels, enzovoort). De school heeft het basisarrangement van de inspectie. 

  Deze tien criteria van Ouderbetrokkenheid 3.0 zijn gebaseerd op de zes standaarden van PTA (Parent Teacher Association), www.pta.org.