fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Pestprotocol

Veiligheid en respect

Het team van de Ark vindt het belangrijk dat elke leerling zich veilig, geaccepteerd en gewaardeerd voelt in de school. De school wil kwalitatief goed onderwijs geven op een plek die veilig is voor iedereen, zodat er met plezier geleerd en gewerkt kan worden. Dat betekent enerzijds dat de school de kans op fysiek gevaar zoveel mogelijk uitsluit en anderzijds dat de school maatregelen neemt om kinderen, personeel en ouders te beschermen tegen sociale en emotionele onveiligheid. Hiermee waarborgen we een gezond en veilig schoolklimaat.

Coördinatoren Sociale veiligheid
Op elke locatie hebben we een coördinator Sociale veiligheid. In Oud-Beijerland is dat mevrouw Anita Yntema. 

Monitoren veiligheidsbeleving
Jaarlijks monitoren we de sociale veiligheidsbeleving bij de leerlingen.

Uniforme schoolregels
We gaan zoveel mogelijk uit van uniforme schoolregels en afspraken binnen de verschillende groepen om de doorgaande lijn in de school te waarborgen.

We gaan uit van de volgende 6 leefregels:
1. Luister naar elkaar!
2. We zijn aardig voor elkaar!
3. We helpen elkaar!
4. Ben je boos of verdrietig praat er dan over!
5. Let goed op je taalgebruik!
6. We gaan goed met spullen om!

De schoolregels met picto’s hangen in elke klas en in de gemeenschappelijke ruimtes en op het plein. We ondersteunen, waar nodig, de regels met gebaren. Voor de jongste kinderen en voor de individuele kinderen die picto’s voor gedrag nodigen hebben, gebruiken we de positief gestelde gedragspicto’s van SCLERA (www.sclera.be)

Voor leerlingen met heftig gedrag mag afgeweken worden van de standaard regels.

Onacceptabel gedrag
Leerlinggedrag is niet meer acceptabel binnen de groep en binnen onze school als de veiligheid en het welbevinden van de leerling, de medeleerlingen of het personeel in gevaar komt.

Preventief
Door preventief beleid proberen we heftig gedrag te voorkomen. We bieden leerlingen ook weerbaarheidstrainingen aan om weerbaarder te worden.

Grens overschrijdend gedrag
Onder grens overschrijdend gedrag verstaan we:
a. Verbaal (Schelden, verwensingen met dodelijke ziektes, bedreiging met fysieke agressie, chanteren, vloeken, seksuele intimidatie en lastig vallen.)

b. Non verbaal - Fysiek (Schoppen, krabben, wurgen, vernieling, kleding trekken, seksueel grensoverschrijdende gedrag, niet reageren op aanwijzingen van het personeel, slaan, bijten, haren trekken, steken met, spugen, polsen/handen pakken, gooien, beschadigen van materialen/meubilair/gebouw.

Bij grens overschrijdend gedrag is sprake van gevaar voor:

  • de leerling
  • medeleerlingen
  • collega’s

In de onderstaande pdf's kunt u onze plannen lezen.