fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolgids 2023-2024 SO

1. Een woord vooraf - De Ark

Onze schoolgids is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen* en voor alle andere geïnteresseerden. 

Door deze schoolgids krijgt u een indruk van wat onze school te bieden heeft.
De gids kan ouders helpen bij het bepalen van hun schoolkeuze.

U vindt o.a. informatie over:

 • Onze school
 • Ons onderwijsaanbod
 • De identiteit
 • Onze visie en missie
 • De begeleiding en ondersteuning 
 • De groepen
 • De samenwerking met de ouders

  Voor wat betreft allerlei organisatorische informatie als schooltijden, vervoer enzovoorts verwijzen we naar het “Schools ABC” achter in deze gids.

We willen in deze schoolgids laten zien wat ‘de Ark’ voor de leerlingen, die aan ons toevertrouwd worden en voor hun ouders kan betekenen. We zijn trots op onze school en we hebben dan ook met plezier onder woorden gebracht, hoe we de zorg voor onze leerlingen en het geven van onderwijs van goede kwaliteit waar willen maken. Wat in deze gids staat, mag u van ons verwachten en daar kunt u ons altijd op aanspreken. Deze schoolgids is tot stand gekomen in samenwerking met het team, de Medezeggenschapsraad en het bestuur van onze school. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks - met instemming van de MR - de schoolgids vast van het volgend schooljaar.

U kunt ons ook terugvinden op het internet: de ark.csgdewaard.nl

Wilt u nader kennismaken, of heeft u nog vragen?
U bent altijd welkom voor een persoonlijk gesprek of om een kijkje te nemen in de school. We vinden het fijn als u contact opneemt om een afspraak te maken.


Eugène Schilperoordt
Directeur zml de Ark Oud-Beijerland

 

 

_________________________________________________________________

*  meerderjarige handelingsbekwame leerlingen   

2. Onze school

De Ark is een open christelijke cluster 3 school voor speciaal onderwijs (SO), dat is onderwijs aan leerlingen tot maximaal 13 jaar.

Elke klas heeft een eigen leerkracht en vaste onderwijsassistent. In de eigen groep werken de leerlingen aan de vakken zoals (technisch)lezen, rekenen en taal.  Daarnaast krijgen de leerlingen twee keer per week lichamelijke oefening. Op maandag van een vakdocent lichamelijke opvoeding en op de woensdagen van een beweegagoog. Ook creatieve vakken zoals muziek, theaterles en kunstzinnige vorming is een vast onderdeel binnen het huidige curriculum. 

Wij hebben drie groepen. De jongste groep de Vlindertuin is de aanvangsgroep. Hier zitten leerlingen van 4 tot 8 jaar. Naast een klassikaal aanbod, wordt er ook in niveaugroepen gewerkt. Na de Vlindertuin worden leerlingen ingedeeld op een niveau die het meest passend is bij de ondersteuningsbehoefte en verwachte uitstroomniveau. De leerlingen die doorgaans meer ondersteuning nodig hebben gaan naar de Bloementuin. De overige leerlingen gaan naar de Vogeltuin. Een leerling zit in principe t/m 12 jaar op het SO en sluit dan zijn basisschool af. De meeste van onze leerlingen stromen door naar het VSO/PRO, maar incidenteel kan het voorkomen dat een leerling ook naar het VMBO kan. We streven naar een maximale groepsgrootte van 12 leerlingen in de aanvangsgroep en 15 in de overige SO groepen. 

Hoewel het onderwijsaanbod veelal gestructureerd wordt aangeboden, hebben wij geen specifieke auti-structuurgroep. Met de huidige formatieen middelen hebben wij niet de mogelijkheid om een leerling met enkel een 1-op 1 begeleidingsbehoefte optimaal te ondersteunen. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen of wij op de Ark een passend aanbod kunnen bieden dat aansluit bij de gewenste ondersteuningsbehoefte. U kunt uiteraard ook contact opnemen met ons ondersteuningsteam.

Ook begeleiden wij op verzoek van het samenwerkingsverband leerlingen op de basisscholen. Deze leerlingen worden dan begeleid door onze ambulant begeleider. 

Voor schooljaar 2023-2024 verkennen wij -samen met ons bestuur en het samenwerkingsverband - de mogelijkheid van symbiose onderwijs en een verruiming van ons gespecialiseerd aanbod. 

2.1. Doelgroep

Onze doelgroep is zeer heterogeen. Iedere leerling heeft specifieke mogelijkheden en beperkingen. De leerlingen op onze school worden gekenmerkt door een beperkt verstandelijk functioneren. Dit blijkt uit een ontwikkelingsachterstand en problemen op sociaal emotioneel gebied. Daarbij is er soms ook sprake van een motorische achterstand. Het gedragsmatige functioneren wordt gekenmerkt door een gering aanpassingsvermogen. Het is soms moeilijk voor een leerling om een reactie te geven of uit te stellen en bij sommigen is er sprake van opvallend gedrag. 
Onze leerlingen zijn gebaat bij een passende orthopedagogische en orthodidactische benadering. Het is noodzakelijk dat de leden van het onderwijsteam bekend zijn met de specifieke aanpak van zeer moeilijk lerenden. Voortdurende bijscholing is noodzakelijk. Vanuit de Commissie van Begeleiding krijgen teamleden advies met betrekking tot de begeleiding.


2.2. Onderwijs en zorg

Leerlingen die een zorgbeschikking hebben via de Jeugdwet, de WLZ of de WMO kunnen op school een Zorgarrangement voor Persoonlijke Verzorging en/of Begeleiding krijgen, deze leerlingen worden begeleid door zorgmedewerkers van GEMIVA.

Jeugdhulp op School 

Vanaf januari 2021 is er een nieuwe samenwerking tot stand gekomen tussen jeugdzorg en passend onderwijs onder de noemer ‘Jeugdhulp op school’.
Dit met als doel om: “op alle SBO, SO, VSO en PrO scholen in Zuid-Holland Zuid, de organisatie van jeugdhulp op school in relatie tot de jeugdwet en samenhang met passend onderwijs te verbeteren, zodat kinderen op school de hulp, zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, de samenhang tussen onderwijs en jeugdhulp wordt verbeterd en de administratieve processen vereenvoudigd.”
Er is bepaald dat er nu een jaarlijks contract wordt gesloten met een zorgaanbieder naar keuze. De Ark Oud-Beijerland heeft ook voor schooljaar 2023-2024 gekozen voor Gemiva als passende zorgbieder.

Jeugdwet 
Vanuit de Jeugdwet kunnen ouders zorg aanvragen voor zorg op school en thuis voor kinderen van 4 tot 18 jaar. (Uitzondering zie kopje Jeugdhulp op school)

WLZ Wet Langdurige Zorg
De wet langdurige zorg is bedoeld voor leerlingen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben op school of thuis. Ouders kunnen deze zorg inzetten op bijv. een zorgboerderij, voor logeren, of op school. Deze speciale zorg kan worden aangevraagd bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg. (www.ciz.nl)

 

2.3. Identiteit

De Ark is een open christelijke school waarbij de christelijke levensbeschouwing de basis vormt van waaruit het onderwijs bij ons op de Ark wordt ingevuld. Zo wordt er aandacht besteed aan de bijbelverhalen en worden er christelijk liedjes gezongen. Ook wordt er aandacht besteed aan de viering van de christelijke feesten, zoals Kerst en Pasen.

Wij stellen ten doel de leerlingen op de Ark vertrouwd te maken met de christelijke levensvisie en het daaraan gekoppelde gedrag. Daarnaast is er bijvoorbeeld tijdens de lessen burgeschap, ook ruimte en aandacht voor de niet christelijke levensovertuigingen.

We gaan uit van het goede in de omgang met anderen en benaderen leerlingen en hun ouders met respect. 

Leerlingen die beschikken over een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het ZML, zijn welkom bij ons op school, ongeacht de levensovertuiging.

2.4. Motto, visie en missie

Motto:
Voor bijzonder goed speciaal onderwijs.

Visie en missie:

Samen speciaal & leren door doen

Op ZML de Ark zijn we samen speciaal en leren we door doen. Elke leerling mag zichzelf zijn. Vanuit onze christelijke levensvisie vinden we iedereen van waarde en gaan we respectvol met elkaar om.

Samen met de leerlingen, de ouders en het team zorgen we voor een balans tussen uitdaging en succeservaringen. Elke leerling kan daardoor met zijn of haar kwaliteiten en beperking deelnemen aan de samenleving. Daarbij bieden we veiligheid, geborgenheid, structuur en werken we samen aan het welbevinden van elke leerling.

 • We leren betekenisvol en praktisch.
 • We werken samen naar een maximale zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
 • We werken toekomstgericht naar:
  • Dagbesteding of werken
  • Wonen en vrijetijdsbesteding

Zo krijgt de missie vorm op ZML de Ark: Samen speciaal & leren door doen.

Binnen Kenniscentrum Het Mozaïek doen we het SAMEN

2.5. Situering

De Ark is een Protestants-Christelijke ZML streekschool voor leerlingen uit de Hoeksche Waard, en omgeving. Op onze school zitten leerlingen uit de Hoeksche Waard, maar ook uit Nissewaard, BAR gemeente en Rotterdam. Door de centrale ligging vervullen wij een regiofunctie. 

Vrijwel alle leerlingen komen zelfstandig of met een taxi naar onze scholen. De school ligt aan een eenrichtingsweg waarbij er rekening is gehouden met het leerlingenvervoer.

We draaien op school een continurooster. 

Rode blokjes zijn de Ark scholen - Blauwe blokjes andere ZML scholen in het gebied

2.6. De gebouwen

Vanaf juni 2021 huizen wij in een nieuw, multifunctioneel schoolgebouw aan de Graaf van Egmondstraat 79 in Oud-Beijerland, samen met de Speciale Basisscholen De Willem-Alexanderschool (CSG de Waard - Christelijk onderwijs) en Het Pluspunt (De Hoeksche school- openbaar onderwijs) en het Kinderdagcentrum Kleurijk (Gemiva SVG).

Onder de noemer Kenniscentrum het Mozaïek, realiseren wij een passend leer- en zorgaanbod voor alle leerlingen en cliënten in de regio Hoeksche Waard. Alle groepsruimtes zijn voorzien van een prikkelgedoseerde ruimte, extra werkplekken en digitale schoolborden. Verder zijn er aparte praktijkvaklokalen voor de diverse branches, o.a. een professionele keuken en een technieklokaal, maar ook een buitenruimte met een grote kas naast de schooltuinen voor de lessen groen.

Kenniscentrum Het Mozaïek Oud-Beijerland

3. Het Speciaal Onderwijs (SO)

Speciaal Onderwijs (SO) voor leerlingen van 4 tot 13 jaar.

Op school werken we volgens de principes van Handelings Gericht Werken. Hierbij staan de onderwijsbehoeften van de leerling centraal. Uitgangspunt is ook een constructieve samenwerking tussen ouders en school. Het onderwijs wordt afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. We streven een optimale ononderbroken ontwikkeling na. De leerlingen worden gestimuleerd in hun ontwikkeling op verstandelijk, emotioneel, lichamelijk, creatief, cultureel, sociaal en maatschappelijk gebied. Sociale redzaamheid en burgerschap zijn van groot belang. We gaan er mede vanuit dat onze leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving.

3.1. Het onderwijs

Onze leerlingen hebben behoefte aan veiligheid en een rustige omgeving met veel structuur. We zorgen voor een goed schoolklimaat met een aangename, uitdagende, motiverende en stimulerende werkomgeving, waarin teamleden, leerlingen en ouders op een positieve manier met elkaar omgaan. Ouders en personeel zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Ouders en oudere leerlingen worden actief betrokken bij het vaststellen van het ontwikkelingsperspectief. Na een half jaar vindt er een tussenevaluatie van de doelen plaats. In het digitale volgsysteem ParnasSys worden de doelen vastgelegd die behaald zijn en de doelen waaraan gewerkt wordt. De doelen zijn gekoppeld aan de kerndoelen ZML.

We bieden efficiënt en doelgericht onderwijs. We werken zoveel mogelijk met een groepsplan, indien nodig met individuele aanpassingen. Leerlingen die op hetzelfde niveau werken krijgen per niveaugroep instructie. Ook is er veel aandacht voor het vergroten van de zelfstandigheid van onze leerlingen. Onze leerlingen leren vooral door doen. Een aantal leerlingen krijgen extra individuele ondersteuning bijvoorbeeld voor logopedie, fysiotherapie, ergotherapie en/of psychomotorische therapie (PMT). 

We werken constructief samen met externe deskundigen zoals: MEE, Visio, CCE, zorgaanbieders en therapeuten. We willen als school een passend onderwijsaanbod realiseren voor al onze leerlingen. We stemmen ons onderwijs af op het ontwikkelingsperspectief en de specifieke onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Voor alle vakgebieden hebben we de streefkwaliteit vastgelegd.

Alle leerlingen worden in overleg met de ouders in een stroom geplaatst met het doelgroepenmodel als onderlegger. Met de stroom spreken we onze verwachting uit. 
We geven aan waar we verwachten dat de leerlingen aan het eind van de schoolperiode zullen uitstromen. We nemen daarbij de volgende aspecten mee:

 • Cognitief niveau (IQ) (intelligentie niveau)

 • De ondersteuningsbehoeften 

 • Didactische vorderingen (Vorderingen met schoolse vaardigheden bijv. Taal, lezen)

 • Niveau van redzaamheid

 • ADL
    (Activiteiten in het Dagelijks Leven: zoals eten, aankleden, hygiëne, zich
    verplaatsen, telefoongebruik, openbaar vervoer en werkvaardigheden)

 • De mate van zelfstandigheid. (Mate van begeleiding)

 • De motoriek

 • De medische problematiek

 • Sociaal-emotionele aspecten

 • Niveau van werkhouding en aanpakgedrag (Leren Leren)

 • Het niveau waarop ze op de leerlijnen werken

 • De verwachte uitstroom

 • Overige aspecten (de positief versterkende factoren en de belemmerende factoren)

Voor meer informatie en theoretisch kader m.b.t. doelgroepenmodel zie www.gespecialiseerdonderwijs.nl

3.1.1. Stromen en streefkwaliteiten

We onderscheiden de volgende stromen:

 • Arbeidsmarkt of Ander Onderwijs, zoals SBO of PRO 
 • Arbeidsmatige Dagbesteding 
 • Niet-Arbeidsmatige Dagbesteding. 

We werken aan de hand van een compacte Ark leerlijnenset voor het SO en VSO. De leerlijnen dekken de kerndoelen af. Deze leerlijnen zijn standaard verdeeld in 12 niveaus, maar lopen zelfs door tot niveau 16. Iedere leerling werkt per vakgebied aan doelen op zijn/haar niveau. Voor elke stroom en elke leeftijd hebben we een streefkwaliteit voor het niveau van de leerlijn vastgesteld. In het OPP geven we onze verwachting weer van het te behalen percentage van het niveau per jaar per vakgebied. 

Een leerling van 10 jaar kan de volgende streef-kwaliteiten hebben:
Stroom Arbeidsmarkt: 80 % van Niveau 7 
Stroom Arbeidsmatige Dagbesteding 40 % van Niveau 5 
Stroom Niet-Arbeidsmatige Dagbesteding:20 % van Niveau 3  

Als een leerling in een stroom zit betekent het niet automatisch dat hij voor alle vakgebieden hetzelfde aanbod krijgt. Een leerling kan per vakgebied op een hoger of lager niveau werken.

De leerling kan per vakgebied daarom in een andere leerroute geplaatst worden. We onderscheiden de Leerroutes A, D2 en D1, deze leerroutes komen overeen met de eisen voor respectievelijk Arbeidsmarkt, Arbeidsmatige Dagbesteding of Niet-Arbeidsmatige Dagbesteding. Een leerling uit de stroom Niet-Arbeidsmatige Dagbesteding kan bijvoorbeeld voor Schriftelijke taal in de leerroute D2 gezet worden (Arbeidsmatige Dagbesteding). Dan moet hij/zij voor dat vakgebied voldoen aan de streefkwaliteit van deze leerroute en worden er hogere eisen aan hem/haar gesteld. In het ontwikkelingsperspectief geven we stroom en de leerroute aan. Soms krijgen leerlingen ook een intensief - of verdiept arrangement. Een intensief arrangement houdt in dat je bijvoorbeeld extra leertijd of specifieke extra begeleiding biedt voor dit vakgebied, om de leerlingen in deze leerroute te houden. Bij een verdiept arrangement blijf je op hetzelfde niveau werken, maar je gaat dieper in op de leerstof.

De Commissie van Begeleiding van de school kan leerlingen tussentijds in een andere stroom plaatsen. Ook ouders worden hierbij vanzelfsprekend actief betrokken. Bij het bepalen van welke leerdoelen voor de leerlingen belangrijk zijn, vormt het toekomstperspectief van de leerling het uitgangspunt. Binnen een goed pedagogisch klimaat, wordt er naar gestreefd elk kind die hulp te bieden, die het later nodig heeft in de maatschappij. We willen onze leerlingen zo redzaam en zelfstandig mogelijk maken op het gebied van wonen, werken en vrijetijdsbesteding. We stemmen daarom ons onderwijsaanbod steeds meer af op de kennis en vaardigheden en attitudes die onze leerlingen in de toekomst nodig hebben. Bij de keuze van een passende leerroute vormen het niveau en de mogelijkheden van de leerlingen het uitgangspunt. De wensen van leerlingen, ouders en toekomstige ‘werkgevers’ zijn daarbij van groot belang. Onze school leidt met name op voor allerlei vormen van Arbeidsmatige en Niet-Arbeidsmatige Dagbesteding. Ook bereidt onze school de leerlingen voor op wonen in een zelfstandige of begeleide omgeving en op een zinvolle vrijetijdsbesteding. Een enkele leerling kan uitstromen naar een vorm van arbeid.  

De uitstroomprofielen

3.1.2. Ontwikkelingsperspectief

ZML de Ark

Wat gaat een leerling leren op onze school?  Waar kan een leerling na zijn/haar schoolperiode naar toe? In het VSO werken we met een OPP. OPP staat voor Ontwikkelings Perspectief Plan. In het OPP wordt vanuit de huidige situatie de verwachte ontwikkeling van de leerling beschreven. Het is een sturend instrument voor planmatig werken en geeft een inschatting van wat een leerling de komende jaren op school gaat leren. De tussendoelen worden per jaar per vakgebied aangegeven. Het is een document dat duidelijk maakt naar welke uitstroombestemming en daarmee samenhangend uitstroomniveau de school de leerlingen begeleidt. De weg daarnaartoe is de leerroute.

In het OPP geven we aan welke leerroute de leerling aangeboden krijgt om de benodigde kennis, vaardigheden en attitudes te leren, die gewenst zijn bij hun uitstroombestemming: zoals vervolg onderwijs of verschillende vormen van Arbeid of Dagbesteding. Daarnaast bereidt onze school de leerling voor op wonen in een zelfstandige of begeleide omgeving en op een zinvolle vrijetijdsbesteding. Het OPP wordt na overleg met de ouders vastgesteld. Ook de ontwikkeling van de stage wordt in het OPP opgenomen. De uitstroombestemming van de leerling bepaalt welke stagevormen worden aangeboden.Bij de stages onderscheiden we de volgende onderdelen:

 1. Vaardigheden/praktijkvakken
 2. Arbeidstraining (interne stage)
 3. LOL stages: Leren op Locatie
 4. Individuele stages

De doelen voor het OPP worden in juni van elk jaar geëvalueerd.

Bij het OPP zit een leerlijnprofiel. Hierin kunt u zien hoe uw kind zich op de verschillende vakgebieden ontwikkelt.

Dit profiel gebruikt een aantal kleuren:
Groen: een leerling heeft deze doelen behaald.
Oranje: dit zijn doelen waaraan een leerling werkt/gaat werken.
Geel: dit zijn toekomstige doelen.

Staat er een  percentage in genoemd, bijvoorbeeld 60 %, dan heeft een leerling dit niveau gedeeltelijk behaald. 

Leerlijnprofiel

3.1.3. Opbrengstgericht onderwijs

We hebben er voor gekozen de leerlingen te volgen aan de hand van de leeftijd van de leerling. Ieder jaar brengen we in beeld hoe de leerlingen zich ontwikkelen ten opzichte van hun stroom. Zo krijgen we zicht op hun vorderingen. We brengen dit in beeld per leerling, groep en school.
In ZML ‘De Ark’ is de opbrengst van het onderwijs merkbaar/meetbaar. Beoogde leerdoelen zijn zichtbaar in het ontwikkelingsperspectief en worden geëvalueerd. Binnen de afgesproken periode wordt nagegaan of verwachtingen met betrekking tot de ontwikkeling van de individuele leerling bereikt zijn. Op grond van deze evaluatie wordt een nieuw plan voor een volgende periode opgesteld. 

Om het onderwijs planmatig en opbrengstgericht vorm te geven werken wij met  Parnassys.
Ieder leerdoel is gekoppeld aan meerdere doelen waar het werken het leerdoel ook een bijdrage levert. De leerdoelen zijn gekoppeld aan verschillende kerndoelen-sets, de 21-eeuwse vaardigheden en burgerschap. Een groot deel van de leerdoelen/vakvaardigheden is ook gekoppeld aan de CED-leerlijnen en de Passende Perspectieven van het praktijkonderwijs voor de kernvakken. 

De leerling kan in zijn Trotsmap de leerdoelen/vakvaardigheden zien waaraan gewerkt gaat worden. Ook de voortgang is inzichtelijk voor de leerling. De Trotsmap is een voorloper van het portfolio in het VSO/PRO, waar deze een vast onderdeel is van het examenreglement. 

Je kunt eenvoudig voor één leerling of een hele groep leerlingen leerlijnen met leerdoelen samenstellen. De leerdoelen kunnen weer eenvoudig beoordeeld worden, waardoor inzicht ontstaat in de ontwikkeling van de leerling, maar ook van een hele groep leerlingen.

Leerling grafiek

3.2. SO Schooldiploma

Aan het einde van de SO schoolloopbaan ontvangen de leerlingen een afsluitend diploma. Ook krijgen alle leerlingen de Trotsmap met alle verzamelde werkjes mee naar huis. 

4. Continu werken aan onze kwaliteit

Op de Ark werken we cyclisch aan de ontwikkeling van ons onderwijs.
Jaarlijks pakken we thema's op waarin we ons kunnen verbeteren. We werken volgens de kwaliteitscirkel van Deming, de PDCA cyclus.
Het model bestaat uit vier stappen: Plan, Do, Check en Act
Stapsgewijs proberen we onze onderwijskwaliteit te verhogen. Het woord cyclus houdt in dat het werk nooit af is. Je maakt een plan, gaat er mee aan de slag, meet, analyseert en controleert of de doelen behaald zijn. Op basis daarvan maak je weer nieuwe plannen voor de volgende jaren.

 

4.1. Ontwikkelthema's Oud-Beijerland

Ontwikkelthema's 2021-2022 Oud-Beijerland

 • Kwaliteitszorg en ambitie: proces-/taakduidelijkheid
  m.b.v. kwaliteits-/ambitiekaarten
 • Versterken van het didactisch handelen volgens IGDI
 • Implementeren professionele cultuur i.s.m. partners kenniscentrum
 • Positioneren van de Ark OBL t.b.v. stage en arbeidstoeleiding
 • 3.0

Ontwikkelthema's 2022-2023 Oud-Beijerland:

 • Peerreview 
 • Implementatie doelgroepenmodel
 • Warme overgang SO/VSO 
 • Opbrengstgericht werken/kwaliteitsmonitor

Ontwikkelthema's 2023-2024 Oud-Beijerland:

 • (Technisch) lezen 
 • Thematisch werken
 • Burgerschap
 • Christelijke identiteit
 • Opbrengstgericht werken/kwaliteitsmonitor

5. Ondersteuning voor Leerlingen

 

 

5.1. Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Om toegelaten te kunnen worden op onze school heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring
nodig van het Samenwerkingsverband. Voor leerlingen uit de Hoeksche waard is dat Primair Passend onderwijs Hoeksche Waard(SWV 28.04).
Een TLV wordt voor een bepaalde periode afgegeven. Wanneer deze periode is verstreken, wordt
een verlenging door de school aangevraagd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw N.J.de Ronde-Davidse via telefoonnummer 0186-219050 of een mail sturen naar info@swv2804.nl.

Uiteraard kunt u ook de website https://swv2804.nl bezoeken

5.2. Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam bestaat uit de orthopedagoog, de intern begeleiders en de directie. Wekelijks komt het ondersteuningsteam bij elkaar en draagt zorg voor het welzijn van alle leerlingen. 

Ook wordt er structureel over en weer gebruik gemaakt van de expertise van o.a. de intern begeleider van SBO Willem Alexanderschool en de stagecoordinatoren van het VSO. 

U kunt het ondersteuningsteam telefonisch, maar bij voorkeur per mail bereiken. 

Mevrouw L.(Leontine) Teeuw - Orthopedagoog/gedragswetenschapper (l.teeuw@csgdewaard.nl)

Mevrouw C.(Cynthia) Peters - kwaliteitscoördinator(c.peters@csgdewaard.nl)

Mevrouw A.(Anita) Yntema - intern begeleider

5.3. Commissie van begeleiding (CvB)

De Commissie van Begeleiding bepaalt de onderwijs relevante beginsituatie van de leerlingen. De Commissie van Begeleiding vervult bij de begeleiding van leerlingen een centrale rol. Zo komt de commissie na indicatiestelling op basis van dossieranalyse of eventueel eigen aanvullend onderzoek in het kader van handelingsgerichte diagnostiek tot een zo scherp mogelijk beeld van de mogelijkheden en beperkingen van de leerling. Vanuit de Commissie van Begeleiding maakt de intern begeleider in samenspraak met de psycholoog een startdocument en OPP. Aansluitend maakt de intern begeleider het algemene deel van het OPP en de leerkracht vult dit aan. Dit gebeurt op basis van de onderwijs relevante beginsituatie en het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Elke leerling wordt ook in een leerroute geplaatst.

We werken altijd vanuit de onderwijsbehoeften van de leerling. De leerkrachten en de Commissie van Begeleiding volgen en begeleiden de leerling door het jaar heen op basis van het OPP dat in overleg met de ouders is opgesteld.

Bespreking in de Commissie van Begeleiding kan leiden tot:

 • Nader (psycho-diagnostisch) onderzoek (intern/extern).
 • Advies t.a.v. begeleiding van de leerling op school en/of thuis.
 • Begeleiding van de leerkracht door één van de deskundigen uit de Commissie van Begeleiding.
 • Verwijzing naar externe deskundigen voor leerling en/of ouders of bij handelingsverlegenheid leerkrachtondersteuning.
 • Een speciaal (onderwijs)-zorgarrangement voor een leerling.
 • De intern begeleider doet schriftelijk verslag van de Commissie van Begeleiding (aan leerkrachten en leden van de Commissie van Begeleiding).

Ouders worden desgewenst van te voren door de intern begeleider of ander lid van de Commissie van Begeleiding op de hoogte gesteld van de bespreking binnen de Commissie van Begeleiding en kunnen zelf ook gesprekspunten aandragen. Zij zijn niet aanwezig bij de bespreking, maar worden achteraf geïnformeerd over de uitkomst. Ouders worden indien nodig betrokken bij een eventueel vervolgtraject.


Oud-Beijerland

Directie                     Eugène Schilperoordt  
Orthopedagoog     Leontine Teeuw  
Kwaliteitscoördinator Cynthia Peters Voorzitter
Intern begeleider Anita Yntema  
Jeugdarts                 Joke van Petegem Extern (GGZ)
Schoolmaatschappelijk werk Fleur Krebbers  Extern (Kwadraad)

Op uitnodiging: Aemile Roos, SO-coördinator

5.4. Logopedie

De logopedie binnen onze school wordt verzorgd door bureau Spreekvaart. Op verzoek kan er gekeken worden naar de voorwaarden van de communicatieve vaardigheden, zoals het initiatief nemen tot communiceren, ontwikkelen van een luisterhouding en naar het niveau van de spraak/taalontwikkeling. 

Ook kan er onderzoek gedaan worden naar het mondgedrag, de articulatie, eet- en drinkproblematiek, stemgebruik, stotteren en gehoorproblemen.
De logopediste is verantwoordelijk voor het begeleiden van de leerkracht en de onderwijsassistent
om de communicatie en de spraak/taalontwikkeling van de leerling zo goed mogelijk te laten
verlopen. 

Als u uw kind of een leerling wilt aanmelden voor logopedie, dan kunt u contact opnemen met de administratie van Spreekvaart. De administratie van Spreekvaart is te bereiken via: 0186-680176 of info@spreekvaart.nl.

info@spreekvaart.nl

5.5. Jeugdhulp op school (JHOS)

Wanneer een leerling extra hulp of ondersteuning nodig heeft, dan kan er jeugdhulp op school worden aangevraagd. 

Onze school werkt samen met professionals van Gemiva. Zij kunnen individuele begeleiding, maar ook groespbegeleiding bieden. Er is voor deze hulp op school geen verwijzing nodig, wel toestemming van de ouders. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw L.Teeuw. 

5.6. Doelen OPP

Aan de doelen in het OPP wordt minimaal een jaar gewerkt. Aan sommige doelen wordt langer gewerkt, dit is afhankelijk van de stroom. Elk half jaar geven we naar u als ouders aan welk deel van de niveaus behaald zijn en welke delen nog niet behaald zijn. Elk half jaar evalueert de leerkracht met de intern begeleider en eventueel de psycholoog de afgelopen periode (de intern begeleider en psycholoog maken deel uit van de Commissie van Begeleiding). Niveaus zijn behaald als leerlingen laten zien dat ze deze voor 80 % beheersen.Ook observaties worden gebruikt om te zien of leerlingen doelen beheersen. De leerkracht toetst de te behalen doelen en neemt indien nodig (methodegebonden) toetsen af. Tijdens de evaluatie van de groepsplannen en individuele OPP’s kijken we waarom een leerling een doel niet behaald heeft en hoe het doel wel behaald kan worden. Je zou bijv. kunnen denken aan het inzetten van de logopediste, de ib-er of psycholoog of de inzet van andere materialen of methodes. Een doel kan ook niet haalbaar of pas op langere termijn haalbaar zijn. Dit wordt besproken met de ouders. In het overleg worden ook leerlingspecifieke zaken besproken met aandacht voor de relatie tussen onderwijs en zorg. Onze ondersteuningsstructuur kent verschillende niveaus.

De Commissie van Begeleiding onderhoudt contacten met andere onderwijs- en zorginstellingen ten einde de leerling-verplaatsing of uitstroom soepel te laten verlopen. De relevante gegevens worden overgedragen. Na de uitstroom onderhouden we contacten met de betreffende instellingen over de oud-leerlingen.

5.7. Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

De schoolmaatschappelijk werker gelinkt aan onze school heet:

mevrouw F.(FLeur) Krebbers en is te bereiken via f.krebbers@kwadraad.nl

__________________________________________________________________________________

De schoolmaatschappelijk werkende ondersteunt de ouders en geeft ouders advies.

Vanaf schooljaar 2021-2022 hebben wij schoolmaatschappelijk werk vanuit de organisatie Kwadraad. Het doel van Schoolmaatschappelijk werk is het gericht bijdragen aan de preventieve zorgstructuur binnen het primair onderwijs en de brug te zijn tussen jeugdteam/wijkteam en ouders.

De schoolmaatschappelijk werker is in dienst van Kwadraad; een externe organisatie. Dit betekent dat de SMW’er niet met-  of over een leerling praat zonder toestemming van ouders. De SMW' er is tevens lid van de Commissie van Begeleiding.

De schoolmaatschappelijk werker is 2 uur per week beschikbaar voor de school. Wanneer een leerkracht vragen/zorgen heeft over een leerling in de thuissituatie kan zij dit melden bij de intern begeleider. In overleg kan er contact worden opgenomen met de SMW’er. De leerkracht moet altijd toestemming vragen aan ouders.

Het contact tussen SMW en ouders wordt vanwege privacy niet gedeeld met school. Tenzij ouders hiervoor toestemming geven.

 

 

6. De groepen

Speciaal Onderwijs (SO)

 • Vlindertuin
  • Aemile Roos (a.roos@csgdewaard.nl)
  • Madelon Nuij (m.nuij@csgdewaard.nl)
 • Bloementuin
  • Claudia Metz (c.metz@csgdewaard.nl)
  • Els Baartmans (e.baartmans@csgdewaard.nl)
 • Vogeltuin
  • Lianne Brussaard (l.brussaard@csgdewaard.nl)
  • Angelique Bijl (a.bijl@csgdewaard.nl)

6.1. Vlindertuin

Leerlingen van 4 t/m 7 jaar

 

6.2. Bloementuin

Leerlingen van 8 t/m 12 jaar

6.3. Vogeltuin

Leerlingen van 8 t/m 12 jaar

6.4. Methoden en leermaterialen

Hieronder leest u met welke methoden en leermaterialen wij werken: 

 • Kwink (sociaal-emotionele ontwikkeling/ Burgerschap)
 • Veilig leren lezen KIM-versie

 

 

6.5. Uitstroommonitor

  Overzicht uitstroom SO Oud-Beijerland over de laatste 5 jaar

    2017 2018 2019 2020 2021 2022  
    2018 2019 2020 2021 2022 2023  
SBO   0 1 0 2 0 1  
BAO   0 0 0 0 1 0  
VSO ZML   3 2 0 1 7 4  
Pro   0 0 0 0 0 0  
Regulier VO/MBO1   0 0 0 1 0 0  
KDC   0 0 0 1 0 1  
Thuisaanbod   1 0 0 0 0 0  
                 
                           Totaal   5 3  9 7 5 6  

 

7. De ouders

Contacten met ouders vinden wij belangrijk. De beste schoolresultaten worden bereikt bij een
goede samenwerking tussen school en ouders.

Ouders worden een aantal keer per jaar uitgenodigd voor o.a. informatie over het schoolprogramma en voor rapportbesprekingen. Voor de onderlinge communicatie en voor het inplannen van de gesprekken, wordt gebruik gemaakt van de Parro applicatie. Indien u nog geen gebruik maakt van de Parro applicatie, wil ik u vragen contact op te nemen met de mentor van uw zoon/dochter. 

8. Team de Ark - Directie

Directie

Algemeen directeur Kenniscentrum CSG (SO/VSO de Ark Oud-Beijerland/ SBO Willem Alexanderschool)

Eugène Schilperoordt: 06-211 885 30 e.schilperoordt@csgdewaard.nl

 

De heer E. (Eugene) Schilperoordt e.schilperoordt@csgdewaard.nl

8.1. Teamleden Oud-Beijerland SO/VSO

Groep Leerkrachten                           Onderwijsassistenten
De Vlindertuin

Aemile Roos (ma,di)
Madelon Nuij (wo,do,vr)Anouk Molendijk (ma,di)

Marian Bal (do,vr)

Tessa Kreft (ma t/m vr)

De Bloementuin

Claudia Metz (ma,di)

Els Baartmans (wo t/m vr.)


Marian Bal ma,di, vr mi

Jolanda Groeneweg wo,do

Natascha Beekmans wo

Henny Vissers vr o

 

De Vogeltuin

Lianne Brussaard ma,di 

Angelique Bijl  
(wo. om de week),do., vr.

Henny Vissers (wo.om de week)

Anke Kranenburg
ma t/m vr

Henny Vissers wo

 


VSO 1,2 en 3

Mentoren

Bert Spier
Inge v.d. Pal
Rene Debets

Marie-Claire Burger

Kristel Kooijman

 

Branchecoaches
Brigitte van Belle
Mirjam Slaa
Liselotte van Veller
Natascha Beekmans
Kjeld Nieuwenhuis
Manon van Nieuwdorp
Henny Vissers

 

 


Intern Begeleiders
Cynthia Peters
Anita Yntema

Orthopedagoog
Leontine Teeuw

Conciërge
Ruud van Veller

Vakleerkracht gymnastiek/beweging
Kristel Kooijman

Schoolmaatschappelijk werkende
Fleur Krebbers

Leespraatspecialist

Naomi Korpel (di)

ICT’er
Els Baartmans

Stagecoördinatoren
Bettine den Hoed en Aemile Roos 

Administratrice
Annemieke Berkhof

Directeur Kenniscentrum (CSG) SO/VSO Ark Oud-Beijerland/ SBO Willem Alexanderschool

Eugène Schilperoordt 06-211 88 530

Logopedie via Spreekvaart

8.2. (Externe)specialisten

Het spreekt vanzelf dat de leerkrachten en onderwijsassistenten de leerlingen intensief begeleiden, maar dat hoeven zij niet alleen te doen. De school heeft specialisten in dienst die hulp kunnen bieden:

 • De vakleraar gymnastiek
 • De vakleraar muziek
 • De vakleraar drama
 • De vakleraar bewegen sport en spel
 • Rots en water specialist
 • De intern begeleider is er ter ondersteuning van de leerkrachten en leerlingen. 
 • De orthopedagoge wordt te hulp geroepen bij sociaal emotionele of gedragsmatige problematiek. Tevens coordineert en monitort zij de ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen.

9. Christelijke scholengroep de Waard

ONZE SCHOOL MAAKT DEEL UIT VAN STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD. Deze stichting beheert in totaal 16 scholen, waaronder 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en twee scholen voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZML). De scholen staan verspreid in de Hoeksche Waard. De nevenvestiging van de ZML-school staat in Middelharnis. Onze scholen worden door ongeveer 2800 leerlingen bezocht. Er werken ongeveer 350 personeelsleden bij CSG De Waard.

Op alle scholen wordt kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs gegeven. De leerkrachten spannen zich in het beste uit de kinderen te halen. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling. Onze missie luidt: CSG De Waard, voor bijzonder goed onderwijs! Christelijke Scholengroep De Waard heeft een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Hiermee voldoet de stichting aan de wettelijke bepaling dat er onderscheid moet zijn tussen bestuur en toezicht. Het College van Bestuur vormt het bestuur van CSG De Waard. De heer J. Winters is momenteel interim directeur. 

9.1. Christelijk onderwijs Hoeksche Waard

Op alle scholen wordt kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs gegeven. De leerkrachten spannen zich in het beste uit de kinderen te halen. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling. Onze missie luidt: CSG De Waard, voor bijzonder goed onderwijs! Christelijke Scholengroep De Waard heeft een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Hiermee voldoet de stichting aan de wettelijke bepaling dat er onderscheid moet zijn tussen bestuur en toezicht. Het College van Bestuur vormt het bestuur van CSG De Waard. De heer J. Winters is momenteel interim directeur en vervult de functie College van Bestuur.

9.2. Bestuurskantoor

Het bestuurskantoor is het kantoor van de stichting waar de administratie en de ondersteunende diensten zijn ondergebracht. Vanuit dit kantoor ondersteunt het bovenschools managementteam het College van Bestuur en de scholen.

Adresgegevens bestuurskantoor:

Maseratilaan 14

3261 NA Oud-Beijerland

Tel. 0186-621461

E-mail: bestuur@csgdewaard.nl

9.3. Klachtenprocedure

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken anderzijds. Natuurlijk bespreekt u een probleem in eerste instantie met de betreffende persoon. Mocht u er met die persoon of de schoolleiding niet uitkomen dan is het mogelijk om de klacht voor te leggen aan de vertrouwenspersoon van onze school, dat is onze orthopedagoog Leontine Teeuw. De contactpersoon is aangesteld om er zorg voor te dragen dat de klachten van ouders of de leerling altijd serieus worden opgenomen en op een passende manier worden aangepakt. Zij kunnen u ook adviseren over de te volgen procedure.
Als de reeds genoemde gesprekken niet tot goede afspraken leiden, kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de voorzitter van het College van Bestuur.

De procedure vindt u op de pagina https://www.csgdewaard.nl/over-de-waard/ klachtenprocedure/

VERTROUWENSINSPECTEURS Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, fundamentalisme, ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.
De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111.

9.4. Meldcode

MELDCODE - Het houdt niet op, niet vanzelf…. Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan handelen wij zoals beschreven staat in de “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.” Deze beschrijft in vijf stappen wat een school kan doen, zoals het aangaan van een gesprek met ouders t/m het inschakelen van hulpverlening. De meldcode ligt ter inzage op de scholen.

9.5. GMR

Beleidsvoornemens van het College van Bestuur worden op basis van het reglement ter advisering of ter instemming voorgelegd aan de GMR. Alle bovenschoolse zaken worden besproken in de GMR, terwijl schoolzaken op het niveau van de MR worden behandeld. De GMR bestaat uit acht personen, vier ouders en vier personeelsleden.

9.6. Beeldcoaching

Binnen Stichting CSG De Waard werken we voortdurend aan de professionalisering van leerkrachten en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs. Een vorm van professionalisering is Beeldcoaching. Beeldcoaching is een methode om leraren praktisch te ondersteunen bij de interactie, de didactiek en de klassenorganisatie in de groep. Het is mogelijk dat uw kind(eren) gedurende het jaar op deze videobeelden komen te staan. Ze zijn alleen voor intern gebruik, worden niet openbaar gemaakt en na een traject gewist. Het protocol met de gedragscode Beeldcoaching kunt u eventueel opvragen bij de directeur van de school. Wij gaan ervanuit dat u toestemming geeft de beelden voor bovenstaande doelen te gebruiken. Mocht u bezwaar hebben of meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

9.7. Website

WEBSITE
Meer informatie over Christelijke Scholengroep De Waard kunt u vinden op onze website:

www.csgdewaard.nl


Tevens is CSG De Waard te vinden op Facebook

www.facebook.com/csgdewaard

9.8. AVG - privacy

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Met deze verordening worden de regels rondom de verwerking van persoonsgegevens verder aangescherpt.
CSG De Waard en onze school nemen de verantwoordelijkheid voor de privacy en de persoonsgegevens serieus. CSG De Waard en onze school verwerken alleen persoonsgegevens die rechtmatig zijn verkregen (zoals bedoeld in art. 6 van de AVG). Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderwijs, de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen.Wij gaan zorgvuldig om met informatiebeveiliging en privacy. Meer informatie hierover is te vinden op de website van CSG De Waard.

 

9.9. Visie document CSG de Waard

Christelijke Scholengroep De Waard stelt zich ten doel scholen voor protestants christelijk onderwijs in stand te houden. De taak van de stichting is de belangen van deze bijzondere onderwijsvorm in de breedste zin van het woord te behartigen. Zij zoekt hiertoe samenwerking met andere instanties die een bijdrage kunnen leveren.

De scholen van de stichting zijn ingericht voor het geven van:

 • basisonderwijs
 • speciaal basisonderwijs
 • speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden.

De stichting gaat uit van de Bijbel als woord van God en beoogt zich in al haar werkzaamheden te laten leiden door het evangelie van Jezus Christus. De visie omvat drie elementen waaraan een gelijke waarde wordt toegekend: de levensbeschouwelijke identiteit, de onderwijskwaliteit en de kwaliteit van opvoeding en vorming. In overdrachtelijke zin kan de grondslag van de stichting worden beschouwd als het fundament, waarop drie pijlers rusten die de scholen dragen.

10. Het schools abc

(DIVERSE ZAKEN OP EEN ALFABETISCH RIJTJE)

10.1. Aanmelding en toelating

Aanmelding en toelating

Leerlingen met een verstandelijke beperking hebben een ‘cluster 3 toelaatbaarheidsverklaring’ nodig voor plaatsing in het Speciaal (Voortgezet) Onderwijs.(zie schoolgids hoofdstuk - 10.1)
Deze toelaatbaarheidsverklaring wordt voor één of meer jaren afgegeven door het samenwerkingsverband in uw regio.
Na het verstrijken van deze periode moet bij het samenwerkingsverband een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd. Als leerlingen op 1 oktober van het nieuwe schooljaar 12 jaar zijn, worden ze uitgeschreven uit het Speciaal Onderwijs.
Er moet dan een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs in de betreffende regio worden aangevraagd. 
De intern begeleider verzorgt in samenwerking met de ouders en de psycholoog de aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring.
Als u vragen heeft over de procedure kunt u met onze school contact opnemen. Wij geven u dan vrijblijvend alle informatie.

Toelating 

De uiteindelijke instroom van de leerling wordt dan bepaald door de beschikbare fysieke ruimte in de groep en het instroommoment.
We hebben een maximaal leerlingaantal voor de groepen vastgesteld.
Voor de aanvangsgroepen is dit maximum 12 leerlingen, voor de overige groepen gaan we uit van maximaal 14 leerlingen per fase
Als dit aantal bereikt is, komen leerlingen op een wachtlijst.

Als er geen plaats is in een groep hanteren wij de volgende voorrangsregels:

 1. Leerlingen afkomstig van andere ZML scholen als gevolg van verhuizing.
 2. Overige leerlingen met een TLV.

We gaan uit van vaste instroommomenten. 
Vaste instroommomenten zijn:

 • Bij aanvang van het nieuwe schooljaar (augustus / september)
 • Na de kerstvakantie
 • Na de voorjaarsvakantie
 • Na de meivakantie

Wij kunnen leerlingen weigeren op de navolgende gronden:

 • De school kan niet de vereiste ondersteuning voor de leerling bieden. Wij kunnen geen passend aanbod leveren aan leerlingen, die een auti-structuur groep nodig hebben om goed te functioneren. Ook 1 op 1 begeleiding kunnen wij niet bieden.
 • De leerling is op grond van zijn gedrag een bedreiging voor veiligheid van andere leerlingen. Als aannemelijk is dat een toelating zal leiden tot disfunctioneren van de leerkracht of de groep, zal de leerling niet worden toegelaten. Het bestuur beroept zich dan op ‘handelingsverlegenheid’. Indien de directie ernstig twijfelt, kan een leerling gedurende een van tevoren bepaalde periode deelnemen aan de lessen, zonder ingeschreven te worden. Pas als gebleken is dat de school een adequaat onderwijsaanbod voor de leerling heeft, zal de leerling ingeschreven kunnen worden. Hiervoor geldt de procedure van Christelijke Scholengroep De Waard. De directie, eventueel in overleg met leden van de begeleidingscommissie, beoordeelt de toelating tot de Ark. Uiteindelijk is het bevoegd gezag (bestuur CSG De Waard) verantwoordelijk voor de toelating van de leerlingen.
 • De ouders onderschrijven het visiedocument van de school niet.

 

10.2. AVG

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Met deze verordening worden de regels rondom de verwerking van persoonsgegevens verder aangescherpt. 

CSG De Waard en onze school nemen de verantwoordelijkheid voor de privacy en de persoonsgegevens serieus. CSG De Waard en onze school verwerken alleen persoonsgegevens die rechtmatig zijn verkregen (zoals bedoeld in art. 6 van de AVG). Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderwijs, de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen.

Wij gaan zorgvuldig om met informatiebeveiliging en privacy. Meer informatie hierover is te vinden op de website van CSG De Waard.

10.3. Bezoek aan de school

Ouders van eventueel toekomstige leerlingen en andere belangstellenden zijn altijd welkom op onze school. Er kan een afspraak gemaakt worden met de directie, intern begeleider of orhtopedagoge voor een bezoek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via arkobl@csgdewaard.nl 

10.4. Computers – digitaal schoolbord

Onze school heeft een computernetwerk. In alle klassen maken we gebruik van  Chromebooks. Daarnaast hebben alle groepen de beschikking over een digitaal schoolbord van Prowise, waarbij er gebruik gemaakt wordt van interactieve computerprogramma’s.

Alle scholen van CSG de Waard worden (technisch)ondersteund door Cloudwise. Alle software en leerlingprogramma's zijn te benaderen via het Coolportaal.

Voor meer informatie: www.cloudwise.nl  

10.5. Contacten met ouders

Een goede samenwerking tussen ouders en school vinden we essentieel. Ouders kennen de specifieke behoeften en kwaliteiten van hun kind. Samen kunnen ouders en school ervoor zorgen dat het kind zich optimaal ontwikkelt binnen zijn/haar mogelijkheden. Daarom wordt er alles aan gedaan om u bij de school te betrekken en u goed op de hoogte te houden van wat op school speelt. Er wordt op diverse manieren informatie gegeven over de leervorderingen van de kinderen, zodat u in staat bent het leerproces goed te volgen en waar nodig aan te vullen.

We zien het contact met de ouders niet als eenrichtingsverkeer van de school naar de ouders. We waarderen het ook informatie van de ouders te ontvangen en vinden het fijn op gezette tijden contact met elkaar te hebben. Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond waar de plannen voor het nieuwe schooljaar worden uiteengezet. Daarnaast is er het startgesprek en tweemaal per jaar wordt u uitgenodigd voor een gesprek op school met de groepsleerkracht over de ontwikkeling van uw kind aan de hand van de leerlijnen in het digitale volgsysteem ParnasSys. Nu er geen coronabeperkingen meer zijn, houden we twee inloopmomenten, voor ouders. Ouders hebben dan de gelegenheid het werk van hun zoon/ dochter te bekijken. Mocht er tussentijds behoefte zijn aan contact met een mentor, dan kan er altijd voor of na schooltijd gebeld worden om een afspraak te maken voor een gesprek.

Communicatie met ouders

Vanaf schooljaar 2023-2024 komt de schoolapplicatie van CSG te vervallen en werken we alleen nog met de ouderapplicatie van Parnassys, genaamd Parro. Via deze applicatie wordt u op de hoogte gehouden van de (actuele) ontwikkelingen op groeps- en schoolniveau.

Om Parro te gebruiken, dient u de applicatie eenmalig te activeren. U ontvangt hiervoor een mail van de leerkracht. Maakt u nog geen gebruik van de Parro applicatie, kunt u contact opnemen met de leerkracht/mentor van uw zoon/dochter. 

In de VSO groepen werken de leerlingen met een agenda.

Tevens ontvangt u maandelijks de nieuwsbrief via de mail. 

10.6. Eten en drinken

Voor de ochtendpauzes mogen de leerlingen een stukje fruit en wat drinken meenemen. (geen koolzuurhoudende drankjes) Voor de lunch brood en wat drinken en eventueel nog een stukje fruit. Wij zien liever geen koeken en vooral geen snoep! We willen u vragen om bij traktaties ook te denken aan gezonde dingen.

Vanaf schooljaar 2023-2024 is er op de Ark Oud-Beijerland enkele dagen (m.u.v. woensdag) de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief verse soep of een broodje te kopen, bereidt door de leerlingen die de brancheopleiding consumptieve techniek volgen.  

10.7. Excursies

Naar aanleiding van een project of in een bepaald seizoen worden excursies georganiseerd. We brengen de ouders tijdig op de hoogte. 

10.8. Fotograaf

Jaarlijks komt de schoolfotograaf langs. Zodra de datum bekend is wordt u via de Parro applicatie geïnformeerd. 

 

10.9. Foto's en film in website/app

Steeds vaker worden er foto’s en films gemaakt met de digitale camera. Sommige foto’s willen we gebruiken voor de website van de school. Andere foto’s worden gebruikt bij projecten die weer via internet bekeken kunnen worden. Het lijkt ons ook leuk foto’s te plaatsen in de schoolgids, de schoolkrant of in bijvoorbeeld een nieuwsbrief. U ontvangt eenmaal hierover een formulier waarop u verschillende mogelijkheden kunt aangeven. Mocht er per abuis toch een foto van uw zoon of dochter tegenkomen wat niet de bedoeling is, dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht van uw zoon of dochter of een mail sturen naar a.berkhof@csgdewaard.nl

 

10.10. GEMIVA-SVG groep

De Gemiva-SVG Groep ondersteunt in Zuid-Holland ruim 3000 kinderen en volwassenen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handicap of een niet-aangeboren hersenletsel. De Gemiva-SVG Groep beschikt over een breed scala aan activiteitencentra, woonlocaties en een dienst ambulante ondersteuning voor ondersteuning thuis.

De Gemiva-SVG Groep verzorgt in Oud-Beijerland de jeugdzorg voor kinderen op onze scholen. Het gaat dan om extra ondersteuning op het gebied van persoonlijke verzorging en begeleiding. Dit wordt d.m.v. ZIN (zorg in natura) of PGB (persoonsgebonden budget) gefinancierd. Voor meer informatie zie website: https://www.gemiva-svg.nl/. Wij zien veel mogelijkheden om samen te werken met de Gemiva-SVG Groep.

Als kinderen van school naar het (kinder)dagcentrum overgeplaatst worden (of omgekeerd) werken we nauw met elkaar samen om dit zo naadloos mogelijk te laten verlopen. Als leerlingen ziek zijn, naar een arts moeten of om andere redenen niet aanwezig zijn, vragen we de ouders dit door te geven aan de begeleiders die betaald worden vanuit de PGB of via Zorg in Natura.

10.11. Gescheiden ouders

Bij gescheiden ouders ondertekent de verzorgende ouder het OPP. Als ouders dit anders willen, kunnen zij contact opnemen met de directeur. Als beide (gescheiden) ouders tekenen kunnen ze dit samen op één blad doen of ieder apart.

Indien gescheiden ouders niet samen bij een gesprek aanwezig kunnen zijn, dan is er een mogelijkheid om voor beiden een apart gesprek aan te vragen. 

Het gesprek wordt in eerste instantie alleen gevoerd met de biologische ouder(s) en/of wettelijk vertegenwoordiger. 

Een gesprek met alleen de bonusvader of -moeder, zonder de aanwezigheid van een biologische ouder, kan alleen gevoerd worden met toestemming van beide biologische ouders of wettelijk vertegenwoordiger(s). 

Het is wel toegestaan voor de bonusvader/-moeder als toehoorder bij het gesprek aanwezig te zijn, mits deze ook (incidenteel) de zorg heeft over de leerling. Een bonusvader/-moeder kan nooit een besluit nemen, zonder toestemming van beide biologische ouders. 

Mocht u n.a.v. bovenstaande vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de directie. 

10.12. Gymnastiek

Oud-Beijerland

De groepen hebben op de volgende dagen gymnastiek:

 • Op maandag (gym)
 • Op woensdag (beweegactiviteit en/of rots en water les)

Gymkleding

De gymkleding wordt van thuis meegenomen en moet bestaan uit: een T-shirt, een gymbroek en gymschoenen. Het dragen van gymschoenen is belangrijk i.v.m. het gevaar van besmetting met voet-schimmel of -wratten. We leren de kinderen zoveel mogelijk om zichzelf aan- en uit te kleden. 

Geef voor de gymlessen s.v.p. een aparte gymtas mee. De gymkleding dient regelmatig gewassen te worden. 
 

10.13. Inspectie van het onderwijs

Voor meer informatie zie www.onderwijsinspectie.nl Voor vragen over onderwijs: 0800 - 8051 (gratis) Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld ook kunt u mailen info@owinsp.nl. Het meldpunt vertrouwensinspecteurs kunt u bereiken op het nummer 0900-1113111 (lokaal tarief).

10.14. Jeugdarts

GGD arts voor Oud-Beijerland Joke van Petegem

Wanneer leerlingen op onze school geplaatst worden kan de leerling door de jeugdarts opgeroepen worden voor een onderzoek. Dit onderzoek is niet alleen bedoeld om het lichamelijk welzijn van uw kind te controleren. De jeugdarts zal samen met u de ontwikkeling van uw kind op motorisch, spraak-taal- en sociaal-emotioneel gebied beoordelen. Dit sociaal-medisch onderzoek is van belang voor het leerproces en het functioneren van uw kind op school. De jeugdarts maakt ook deel uit van de commissie van begeleiding van de school. In deze commissie zitten verder de intern begeleider, de psycholoog, de maatschappelijk werkende en de directeur. De jeugdarts geeft de school hierin adviezen. Zo nodig zal de schoolarts doorverwijzen naar de huisarts, logopedist, hulpverlening of de kinderfysiotherapeut. Wanneer leerlingen eenmaal geplaatst zijn krijgen zij, afhankelijk van hun leeftijd om de 2 tot 3 jaar een herhaling van dit onderzoek. Als school vinden wij het daarom heel belangrijk dat u meewerkt aan dit onderzoek in het belang van uw kind.

10.15. Klachtenregeling

Zie hoofdstuk 9.3 Christelijke Scholengroep De Waard - klachtenprocedure.

10.16. Meldcode

Zie hoofdstuk 9.4 Christelijke Scholengroep De Waard - meldcode.

10.17. Kostbaarheden / kostbare apparatuur

De school is niet verantwoordelijk als er kostbare spullen beschadigd raken of verdwijnen. Denk aan mobiele telefoons..

Wanneer een leerling schade maakt, wordt de schade op de ouders verhaalt. Ouders kunnen (vaak) in dit geval een beroep doen op de eigen aansprakelijkheidsverzekering. 

10.18. Lesmateriaal

Alle lesmaterialen worden door de school verstrekt.

Het kan zijn dat er vanaf fase 2 in het VSO vanuit de branches gevraagd wordt om eigen materialen aan te schaffen, zoals bijvoorbeeld laarzen voor in de tuin. Mocht dit aan de orde zijn, dan wordt u hierover tijdig door de mentor geïnformeerd.  

10.19. Lesuitval

Wij trachten lesuitval zoveel mogelijk te vermijden.

Bij ziekte van de leerkracht zijn wij zeer beperkt in onze mogelijkheden en is de procedure als volgt:

 1. Er wordt vervanging gezocht.
 2. De groep wordt begeleid door één of twee onderwijsassistenten. Een leerkracht of de intern begeleider stuurt de onderwijsassistenten of vervangers aan en geeft adviezen voor de begeleiding.
 3. Als er geen vervanging mogelijk is, kunnen de noodmaatregelen voor één dag worden toegepast:  
  1. Soms is vervanging onmogelijk. In dat geval zullen we een groep vrij moeten geven. De ouders horen dat tijdig. Hou hiervoor de Parro app goed in de gaten. 
   Het is belangrijk dat u van te voren nadenkt over eventueel te regelen noodopvang. 

10.20. Medezeggenschapsraad (MR) Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Binnen CSG de Waard is er een  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Het bestuur van CSG De Waard legt het beleid voor de bovenschoolse zaken (voor alle scholen van CSG de Waard) voor aan de GMR.

Beleidsstukken die alleen betrekking op ZML De Ark hebben, behandelt de MR. 
De doelstelling van de MR: Zorgen dat ZML De Ark kwalitatief goed onderwijs aanbiedt in een goede, veilige sfeer. Afhankelijk van het thema en het beleidsstuk heeft de MR instemmings- of adviesrecht. De besproken onderwerpen zijn vanaf komend schooljaar terug te lezen. Op de website van de school staan de notulen en het jaarverslag van de MR. Heeft u vragen of opmerkingen? De volgende personen zitten in de MR:

De MR bestaat momenteel uit de volgende leden:

 • Voorzitter: Elfride Hempel (ouder van Frederike VSO 1)
 • Secretaris: Lianne Brussaard ( teamlid Oud-Beijerland)

 • lid personeelsgeleding: Brigitte van Belle (teamlid Oud-Beijerland)
 • lid personeelsgeleding: Henny Vissers (teamlid Oud-Beijerland)
 • lid oudergeleding: Wendy Roozenboom (ouder van Nova Vlindertuin SO)
 • lid oudergeleding: Esther Graafland (ouder van Sanne Bloementuin SO)

 

OPR (De Ondersteunings Plan Raad) hoort bij de Samenwerkingsverbanden 

Samenwerkingsverband 28.04 Hoeksche Waard.
Namens de MR zit Cynthia Peters in de OPR.  

10.21. Medicijngebruik en uitvoeren van medische handelingen

Kinderen krijgen soms geneesmiddelen voorgeschreven die zij één of een aantal keren per dag moeten gebruiken. Het kan dus voorkomen dat een middel op school moet worden gegeven. Hierbij denken we bv. aan pufjes voor voor astma, ritalin of het toedienen antibiotica. Wij vragen u echter dit tot een minimum te beperken. Wij hebben op school de afspraak dat de mentor alleen een medicijn aan uw kind mag geven wanneer u het formulier ‘ Het verstrekken van medicijnen op verzoek’ hebt ingevuld en ondertekend. Het kan ook gebeuren dat een kind alleen de school kan bezoeken, wanneer onder schooltijd medische handelingen worden verricht. Te denken valt daarbij aan het geven van sondevoeding of bijvoorbeeld het meten van de bloedsuikerspiegel (bij suikerpatiënten) door middel van een vingerprikje. In de meeste gevallen worden deze handelingen door de Thuiszorg of door de ouders zelf op school verricht. In zeer uitzonderlijke situaties, vooral als sprake is van een situatie die al langer bestaat, wordt door de ouders wel eens een beroep op de docenten gedaan. Als we op school medische handelingen uitvoeren moeten ouders ons daarvoor toestemming geven middels het formulier “Uitvoeren van medische handelingen”. U kunt het protocol Medicijnverstrekking downloaden van onze website: https://deark.csgdewaard.nl Gewijzigde medische gegevens dienen zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden aan onze administratie.

Dit kan via de e-mail:

a.berkhof@csgdewaard.nl

10.22. MEE

MEE is er voor iedereen met een beperking. MEE adviseert, ondersteunt en wijst de weg. MEE is een bureau bij u in de buurt. Daar werken deskundige mensen die u terzijde kunnen staan bij vragen op het gebied van onderwijs, wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen, vervoer, vrije tijd. De diensten van MEE worden door het ministerie van VWS gefinancierd en zijn voor u gratis. Voor verdere informatie, zie website www.mee.nl of u kunt bellen naar 0900 - 999 88 88

10.23. Mobiele telefoons

De mobiele telefoons van leerlingen mogen niet aan staan en/of gebruikt worden onder schooltijd.

Het ongevraagd maken en verzamelen van foto's en videomateriaal, waar leerlingen en/of teamleden zonder toestemming opstaan is niet toegestaan. Leerlingen krijgen bij een eerste overtreding een waarschuwing. indien de leerling een tweede keer de afspraken negeert dan worden ouders geinformeerd en samen gekeken naar een passende interventie/consequentie. 

Indien de foto's en/of video's grensoverschrijdend zijn, kan er aangifte gedaan worden door het bevoegd gezag van de school en/of ouders van het slachtoffer. 

10.24. Ongevallenverzekering

Het bestuur heeft een ongevallenverzekering afgesloten voor de leerlingen gedurende de reis naar school, het verblijf op school en de reis naar huis. De verzekering dekt de schade die niet door uw ziektekostenverzekering gedekt wordt. Het gaat dus niet om schade aan eigendommen als een bril, kleding of een tas.

10.25. Ontruimingsplan

Op school is een ontruimingsplan aanwezig. Daarin staat beschreven wat de kinderen moeten doen wanneer ze de school moeten verlaten. Bovendien staat er beschreven wat er moet gebeuren wanneer de kinderen van buiten naar binnen moeten. Elk jaar worden er één of meer ontruimingsoefeningen gehouden.

10.26. Ouderfonds

 

Als vrijwillige bijdrage voor het schooljaar 2023-2024 wordt voor alle groepen € 40,- gevraagd.
U mag betalen in 1 termijn van € 40,- of in 2 termijnen van € 20,-.
Het bedrag s.v.p. overmaken op Rabobank Hoeksche Waard NL98 RABO 0 3543.66548 CSG De Waard inzake OR De Ark Oud-Beijerland.

Als de SO groepen op schoolreis gaan worden deze kosten apart in rekening gebracht. U betaalt de werkelijke kosten. Nadere informatie volgt. Grotere bedragen mogen in termijnen betaald worden.

De ouderbijdrage is vrijwillig, dus niet verplicht. Het niet (kunnen)betalen heeft geen consequenties voor uitsluiting van materialen en/of schooluitjes. Met de ouderbijdrage kunnen we als school extra uitpakken tijdens feesten en/of extra activiteiten organiseren die het verblijf op school hopelijk extra aangenaam en leerzaam maken. 


 

10.27. Ouderraad

De ouderraad (OR) houdt zich met praktische zaken bezig. Een belangrijke taak van de OR is het contact tussen u en de school te bevorderen. Indien nodig behartigt de raad uw belangen en die van de kinderen bij de medezeggenschapsraad (MR). De ouderraad kan de MR informeren over zaken die bij het bestuur onder de aandacht gebracht moeten worden. Onze school heeft een ouderraad die bestaat uit vier leden. De ouderraad komt gemiddeld één keer per drie maanden bij elkaar. Bij deze vergaderingen is ook altijd één teamlid aanwezig. De bijeenkomsten zijn openbaar.

Enkele taken van de ouderraad:

 • De ouderraad kan adviezen uitbrengen aan de medezeggenschapsraad of aan het team.
 • De ouderraad assisteert bij het organiseren en/of uitwerken van activiteiten voor leerlingen en/of ouders.
 • De ouderraad verleent medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
 • De ouderraad probeert ook andere ouders bij de uitvoering van de werkzaamheden te betrekken.

Leden ouderraad Oud-Beijerland:

 • Wendy Roozeboom (moeder van Nova)
 • Wanda Mos (moeder van Nina)
 • Annie van Nieuwenhuizen (moeder van Finn)
 • Therese van der Pol (moeder van Joost)

Namens het team:

 • Angelique Bijl
 • Brigitte van Belle

10.28. Protocol persoonsregistratie (dossiervorming)

Van iedere leerling wordt een dossier in de leerlingenadministratie bijgehouden. In de groep is informatie over de voortgang en de ontwikkeling van uw kind. Die informatie zit in een multomap welke in de klas aanwezig is. Ook de handelingsplannen zitten hierin. Het dossier van uw kind wordt enkel digitaal opgeslagen in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys en Compasser.

Hierin worden bijvoorbeeld gegevens opgenomen over de diverse gesprekken, speciale onderzoeken, onderzoeken van instanties van buiten de school en administratieve gegevens. U heeft altijd het recht om de dossiers in te zien. Mocht u hiervan gebruik willen maken, kunt u dit aangeven bij de mentor.

Wij volgen de wet op de privacy en de wet bescherming persoonsgegevens. 

10.29. Schoolregels en omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Het team van de Ark vindt het belangrijk dat elke leerling zich veilig, geaccepteerd en gewaardeerd voelt in de school. De school wil kwalitatief goed onderwijs geven op een plek die veilig is voor iedereen, zodat er met plezier geleerd en gewerkt kan worden. Dat betekent enerzijds dat de school de kans op fysiek gevaar zoveel mogelijk uitsluit en anderzijds dat de school maatregelen neemt om kinderen, personeel en ouders te beschermen tegen sociale en emotionele onveiligheid. Hiermee waarborgen we een gezond en veilig schoolklimaat. Pesten hoort daar niet bij. Pesten is een complex probleem en dit is de laatste tijd alleen maar toegenomen door de groei van sociale media. Doordat digitaal pesten ook nog eens buiten schooltijd plaatsvindt, is het voor de mentoren lastig om het te signaleren en het aan te pakken. Dit doen we in goed overleg met de ouders/verzorgers. We stellen in elk geval alles in het werk om er voor te zorgen dat leerlingen zich veilig voelen in onze school. Op elke locatie hebben we een coördinator Sociale veiligheid. In Oud-Beijerland is dat Leontine Teeuw. We gaan zoveel mogelijk uit van uniforme schoolregels en afspraken binnen de verschillende groepen om de doorgaande lijn in de school te waarborgen. Voor leerlingen met heftig gedrag mag afgeweken worden van de standaardregels. Leerlinggedrag is niet meer acceptabel binnen de groep en binnen onze school als de veiligheid en het welbevinden van de leerling, de medeleerlingen of het personeel in gevaar komt. Door preventief beleid proberen we heftig gedrag te voorkomen.

We gaan uit van de volgende 6 leefregels:

 1. Luister naar elkaar!
 2. We zijn aardig voor elkaar!
 3. We helpen elkaar!
 4. Ben je boos of verdrietig praat er dan over!
 5. Let goed op je taalgebruik!
 6. We gaan goed met spullen om!

Stappenplan als leerlingen zich niet aan de regels houden:

 1. We waarschuwen de leerling en benoemen het verkeerde gedrag.
 2. We geven de leerling de kans om excuses te maken, of zijn of haar gedrag te corrigeren.
 3. Afhankelijk van de frequentie en de aard van het gedrag volgt er een actie:
  a. Straf.
  b. Een plaats buiten de groep.
  c. In een afgezonderde ruimte met/zonder begeleiding.
 4. Bij ernstiger/grensoverschrijdend gedrag neemt de mentor of een directielid telefonisch contact op met de ouders en gaat er een ingevuld agressie-meldformulier mee naar huis, waarin het ongewenste gedrag beschreven wordt en de consequenties.
 5. De ouders/verzorgers worden gevraagd dit formulier te ondertekenen.
 6. Bij vernieling moeten de ouders de schade betalen.
 7. Bij frequent grensoverschrijdend gedrag passen we in de regel de volgende acties toe:
 • Bespreken met orthopedagoge en/of psycholoog.
 • Gesprek met de ouders, leerkracht en intern begeleider of directielid.
 • Inbrengen in de commissie van begeleiding.
 • Inschakelen van deskundigen (intern/extern)
 • Ook kan er sprake zijn van schorsings- en/of verwijderingsbeleid. (Zie procedure CSG de Waard)

10.30. Schooltijden

We hebben ons onderwijs zo ingericht dat de leerlingen uit het VSO ten minste 1000 uren per schooljaar onderwijs ontvangen. De leerlingen ontvangen per dag ten hoogste 5 uur en 45 minuten onderwijs, wij nemen daarbij een evenwichtige verdeling van activiteiten in acht.

Op tijd beginnen
We vinden het belangrijk om ons strikt te houden aan de schooltijden. We letten er met name op dat er efficiënt omgegaan wordt met de leertijd. Daarom willen we ’s morgens stipt op tijd beginnen. We willen u vragen om ervoor te zorgen dat uw zoon/dochter uiterlijk 5 minuten voor schooltijd aanwezig is, dan kunnen we op tijd beginnen. We hopen dat u hier begrip voor hebt en uw medewerking hieraan wil verlenen. Voor de rust op het plein en de zelfstandigheid van de leerlingen willen we u vragen de leerlingen bij het hek over te dragen aan de collega’s die pleinwacht hebben.


Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
08.40-12.15 uur en van 12.45-15.00 uur (5 uur en 50 minuten les)

Woensdag:
08.40-12.30 uur (3 uur en 50 minuten les)
Totaal 27 uur en 10 minuten les

 

10.31. Groen

In Oud-Beijerland houden de VSO leerlingen de tuin rondom het gebouw van de school en van Gemiva bij. Ze hebben sinds vorig schooljaar ook een eigen moestuin.

De leerlingen verbouwen in het voorjaar en de zomer allerlei gewassen. De leerlingen kunnen zich op deze manier oriënteren op tuinonderhoud en plantkunde. In de praktijk komt het er op neer, dat we de leerlingen eenvoudige agrarische technieken aanleren. Ook doen ze ervaring op in het hanteren van de verschillende tuingereedschappen voor het onderhoud. Voor een klein groepje leerlingen zien we het werk in de tuin als een beroepsvoorbereiding. 

10.32. Sponsoring

Scholen kunnen zich laten sponsoren. Door sponsoring kunnen scholen financiële speelruimte creëren die zowel ten goede komt aan het onderwijs als aan allerlei nevenactiviteiten. Met dat sponsorgeld kunnen allerlei extraatjes worden gedaan. Onze school staat dan ook positief tegenover sponsoring. Omdat wij op een verantwoorde en zorgvuldige manier met sponsoring willen omgaan moet de sponsoring aan een aantal voorwaarden voldoen, zie sponsorbeleidsplan.

 

De sponsoring moet niet in strijd zijn met de indentiteit of visie. 

10.33. Stagiair(e)s

Aan studenten voor de opleiding Onderwijsassistent biedt de school de mogelijkheid stage te lopen. De studenten zijn behulpzaam in de groepen. Ook studenten van de PABO (lerarenopleiding) of Pedagogiek kunnen bij ons stage lopen.

10.34. Tegemoetkoming aanvragen

Vanaf de leeftijd van 18 jaar vervalt de kinderbijslag. Zolang uw kind nog ingeschreven staat op school, is er nog geen recht op de Wajong uitkering. Via DUO kunt u een tegemoetkoming scholieren aanvragen. Uw kind krijgt in elk geval de basistoelage. Afhankelijk van het inkomen van de ouders kunnen ze een aanvullende toelage krijgen. Vraag de tegemoetkoming op tijd aan. Doe dit voor 31 juli. Aanvragen kan met het formulier Aanvraag tegemoetkoming scholieren op de website van DUO. Deze tegemoetkoming is een gift en bedraagt ongeveer 100 euro per maand. Let op: zodra uw kind van school gaat, moet de tegemoetkoming stopgezet worden. Meer informatie is te vinden op de site van DUO.

10.35. Therapie

Als een kind behandeld wordt door een therapeut bijvoorbeeld Cesar therapie of fysiotherapie, kan de school ruimte ter beschikking stellen om de therapie onder schooltijd plaats te laten vinden. We streven er naar het aantal behandelaars beperkt te houden. Ook moet er vrije ruimte beschikbaar zijn.

10.36. Vakantieroosters 2023-2024

Eerste schooldag 2023-2024 21 augustus 2023
Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023
Sinterklaas di 5 december 2023 (alle leerlingen 12.30 uur vrij)
Studiedag, leerlingen vrij wo 6 december 2023 (alle leerlingen vrij)
Kerstvakantie 22 december 2023 vanaf 12.30 uur t/m 5 januari 2024
Studiedag 2, leerlingen vrij do 1 februari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 23 februari 2024
Goede vrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024
Studiedag 3, leerlingen vrij di 2 april 2024
Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
Studiedag, leerlingen vrij ma 1 juli 2024
Calamiteitendag, leerlingen vrij ovb 12 juli 2024
Zomervakantie 2024 15 juli t/m 23 augustus 2024

 

 

10.37. Vakantieverlof

Vakantieverlof wordt uitsluitend verleend indien de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. Als zo’n verlof wordt aangevraagd, zal moeten blijken dat de belemmering door het beroep zich tijdens alle vakanties van 14 dagen of langer voordoet. Vakantieverlof wordt per schooljaar maar één keer voor ten hoogste 10 dagen toegestaan. In de eerste twee weken van het schooljaar is een dergelijk verlof niet toegestaan.

10.38. Verkeer

Wij beschikken over een enthousiaste groep verkeersouders die één keer per maand assisteren bij de Gelukkig beschikken wij over een zeer enthousiaste groep verkeersouders. Deze vrijwilligers komen eenmaal per maand op woensdag naar school en ons schoolplein verandert dan in een echt verkeersplein. Hier wordt nog eens extra geoefend in het lopen op de stoep, oversteken, fietsen enz. Daarnaast oefenen deze moeders nog eens één op één met de kinderen verschillende verkeerssituaties. Mocht u na het lezen van dit stukje zin en tijd hebben om mee te helpen kunt u contact opnemen met Kjeld Nieuwenhuis (k.nieuwenhuis@csgdewaard.nl) of Anke Kranenburg (a.kranenburg@csgdewaard.nl) 

10.39. Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Verlof wordt verleend:

 • om aan een godsdienstige verplichting te kunnen voldoen: 1 dag
 • om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting
 • voor het nakomen van een medische afspraak die niet buiten de schooluren gemaakt kan worden
 • bij verhuizing: 1 dag
 • voor het bijwonen van een huwelijk van een familielid in de 1e tot en met de 3e graad: 1 dag als het huwelijk in de woonplaats van de leerling plaats vindt; maximaal 2 dagen als het huwelijk elders gesloten wordt
 • de 1 of 2 dagenregeling geldt ook bij een 25 en 40 jarig ambtsjubileum en een 121/2, 25, 40, 50 of 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders
 • bij ernstige ziekte in de familie (1e t/m 3e graad)
 • bij overlijden van een familielid: maximaal 4 dagen (1e graad); 2 dagen (2e graad), of 1 dag (3e graads verwantschap).
 • 1 dag bij gezinsuitbreiding.
 • buiten genoemde redenen kan verlof worden verleend voor ten hoogste 10 dagen als uit een verklaring van een arts of maatschappelijk werker de noodzakelijkheid van het verlof blijkt. Als het verlof langer dan 10 dagen omvat, beslist de leerplichtambtenaar.

10.40. Vervoer

Voor de leerlingen is er een gemeentelijke regeling voor aangepast vervoer. Dit vervoer wordt door de gemeente betaald. Er moet ieder jaar opnieuw een aanvraag worden gedaan door ouders voor aangepast vervoer bij de gemeente. Formulieren zijn verkrijgbaar bij uw gemeente. Vraag naar de afdeling die gaat over het leerlingenvervoer. Als school schrijven we, als daarom gevraagd wordt, een verklaring voor het vervoer. U moet zelf contact opnemen met het taxibedrijf als uw zoon/dochter niet gebracht of opgehaald moet worden! Als uw zoon/dochter door iemand anders opgehaald wordt, willen we u vragen dit van tevoren te mailen of appen via Parro naar de mentor van uw kind. 

 

Bij problemen m.b.t. het vervoer moet u contact opnemen met het taxibedrijf:

Oud- Beijerland
Taxibedrijf EDAD 078 - 617 97 77
Taxi Overgauw 0181 - 451 307
Taxi Munckhof 077 - 397 88 72

Voor de overige regio's rijden:

 • Taxi Donkersloot 0187 - 49 14 56
 • Taxi Overgauw 0181 - 451 307

Dagelijkse zaken kunt u het best met de chauffeur regelen. De school draagt geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het vervoer. Ouders krijgen informatie van de taxibedrijven bij extreme weersomstandigheden. Als zich wijzigingen voordoen met betrekking tot het vervoer wilt u dit dan doorgeven aan onze administratie? (e-mail: a.berkhof@csgdewaard.nl)

10.41. Verwijderingsprocedure

In uitzonderlijke gevallen kan een leerling (tijdelijk) de toegang tot de school ontzegd worden. Uiteraard is er in dit soort gevallen overleg tussen ouders/verzorgers, leerkracht, directie en algemeen directeur van CSG de Waard. Ook kan een leerling van school verwijderd worden. De algemeen directeur is hiertoe gemandateerd. De procedure 'Verwijdering leerlingen' is op school aanwezig en kan op verzoek worden ingezien.

10.42. Vieringen

De school kent verschillende vieringen. U wordt hierover geïnformeerd via Parro. Wij gaan ervan uit dat de leerlingen meedoen aan de vieringen als zij op school zijn.

10.43. Website en app

Onze school heeft een website met daaraan gekoppeld een app.
De CSG app gebruiken wij voor de oudercommunicatie.

Daarnaast maken wij gebruik van de Parro app. Deze is erg gebruiksvriendelijk en zit gekoppeld aan het Parnassys systeem. De app kunt u downloaden via de playstore of de app store

Parro draagt bij aan ouderbetrokkenheid en een betere communicatie tussen ouder en leerkracht in een veilige omgeving. Via Parro heb je als ouder en als leerkracht alle belangrijke en leuke informatie bij de hand, netjes verzameld in één app

Als uw kind bij ons op school komt, verzoeken wij u eenmalig een lijst in te vullen waar u wel of geen toestemming geeft voor verschillende opties met betrekking tot beeldmateriaal. Als u gedurende de schooltijd dit wilt veranderen, kunt u dit aangeven bij de

Als u hier bezwaar tegen hebt, dan kunt u dit aangeven, bij het contactformulier. Onze website: https://deark.csgdewaard.nl/ 

Handleiding in PDF  2018-09-060822.180829 Nieuwe website app CSG de Waard info ouders .pdf

10.44. Wijziging gegevens

Een nieuw adres, gewijzigde telefoonnummers of gewijzigde medische gegevens dienen zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden aan onze administratie
Dit kan via de e-mail:

a.berkhof@csgdewaard.nl

10.45. Ziek melden

Ziekmelden

Als uw kind ziek is, kunt u de school bellen via onderstaand nummer.

Mede omdat collega's op wisselende dagen werken, willen we u dringend verzoeken om ziekmeldingen niet te appen, maar de school te bellen.

Als uw kind zorg ontvangt van Gemiva of een andere externe hupverlener, dient u dit zelf bij de zorgaanbieder te melden aan het begin van de dag. 

Als we om 9 uur nog niets gehoord hebben bellen we de ouders zelf.

Oud-Beijerland     0186-612276

Zieke kinderen

Als kinderen ziek zijn of opgenomen worden in een ziekenhuis zorgt de school er voor dat de kinderen onderwijs kunnen blijven genieten. De school zoekt per ziektegeval, in overleg met het bevoegd gezag, naar een adequate oplossing.

11. Contact gegevens

CHRISTELIJK SPECIAAL ONDERWIJS ZML DE ARK

Locatie: Oud-Beijerland Graaf van Egmondstraat 79 3261 AK Oud-Beijerland
Oud-Beijerland Tel.: 0186 - 612 276 
https://deark.csgdewaard.nl                       

arkobl@csgdewaard.nl

Directeur:
Eugène Schilperoordt 06-211 88 530
e.schilperoordt@csgdewaard.nl

12. Kwaliteitsonderzoek 2023

12.1. Resultaten vragenlijst Ouders

12.2. Resultaten WMK vragenlijst veiligheid leerlingen 2023